تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته مهندسی نساجی

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی نساجی

مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی : 23
صفحات فارسی : 29
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی : 24
صفحات فارسی : 35
مبلغ: 28,800 تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی : 17
صفحات فارسی : 23