تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته مهندسی صنایع

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی صنایع

مبلغ: 37,800 تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 25
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 24
مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 44,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 45
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 21
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 28
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 17
صفحات فارسی : 28