تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته مدیریت ساخت

لیست مقالات ترجمه شده رشته مدیریت ساخت

مبلغ: 23,000 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 26,800 تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 31
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 36
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 27
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 17
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 21,800 تومان
صفحات انگلیسی : 19
صفحات فارسی : 27
مبلغ: 14,800 تومان
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 8
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 1996
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 1997
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 10