تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته مدیریت ساخت

لیست مقالات ترجمه شده رشته مدیریت ساخت

مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 34
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 32
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 12,800 تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 10,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 10,800 تومان
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 13,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 24
مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 34
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 28