تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته مدیریت دولتی

لیست مقالات ترجمه شده رشته مدیریت دولتی

مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 18
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 30