تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته مدیریت دولتی

لیست مقالات ترجمه شده رشته مدیریت دولتی

مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 29
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 10,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 6
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 17
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 1983
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 12,800 تومان
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 11,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 6