تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته مدیریت دولتی

لیست مقالات ترجمه شده رشته مدیریت دولتی

مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 26
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 8
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 33
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 29
صفحات فارسی : 43
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 23
صفحات فارسی : 27
مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی : 39
صفحات فارسی : 23
مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 42
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 36
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 23,800 تومان
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 26
صفحات فارسی : 25
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 8
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 17
صفحات فارسی : 24
مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 22