تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته مخابرات سیار

لیست مقالات ترجمه شده رشته مخابرات سیار

مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 29
مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی : 19
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 37
مبلغ: 37,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 27
مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 2
صفحات فارسی : 7
مبلغ: 49,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 28
مبلغ: 53,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 45