تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته فیزیک و حفاظت خاک

لیست مقالات ترجمه شده رشته فیزیک و حفاظت خاک

مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی : 25
صفحات فارسی : 41
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 17
صفحات فارسی : 43
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 19
صفحات فارسی : 23
مبلغ: 44,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 36
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 19