تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته علوم تربیتی

لیست مقالات ترجمه شده رشته علوم تربیتی

مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 17
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 37,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 27
مبلغ: 22,800 تومان
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 6
مبلغ: 27,800 تومان
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 22,800 تومان
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 8
مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 1994
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 35
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 25
صفحات فارسی : 27
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 22