تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته علوم اقتصادی

لیست مقالات ترجمه شده رشته علوم اقتصادی

مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 23
مبلغ: 32,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 43
صفحات فارسی : 33
مبلغ: 37,800 تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی : 26
صفحات فارسی : 38
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 22
صفحات فارسی : 50
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 24
صفحات فارسی : 32 (4 صفحه رفرنس انگلیسی)