تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته شیمی فیزیک

لیست مقالات ترجمه شده رشته شیمی فیزیک

مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 24
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 10,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 6
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 23
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 25
مبلغ: 13,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 20
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 25
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 1988
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 24