تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته شکل دادن فلزات

لیست مقالات ترجمه شده رشته شکل دادن فلزات

مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 9