تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته سوئیچ

لیست مقالات ترجمه شده رشته سوئیچ

مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 28 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)
مبلغ: 44,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 18 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 28
صفحات فارسی : 37
مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 2
صفحات فارسی : 6
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 35
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 23
صفحات فارسی : 55
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 20