تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته سازه

لیست مقالات ترجمه شده رشته سازه

مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 1996
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 42
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 1997
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 23
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 29