تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته سازه بدنه خودرو

لیست مقالات ترجمه شده رشته سازه بدنه خودرو

مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 14