تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته داده کاوی

لیست مقالات ترجمه شده رشته داده کاوی

مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 13,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 12,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 13,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 12,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 11,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 8
مبلغ: 13,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 1996
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 30
مبلغ: 12,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 18
صفحات فارسی : 47
مبلغ: 12,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 11