تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته حقوق

لیست مقالات ترجمه شده رشته حقوق

مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 8
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 26
صفحات فارسی : 33
مبلغ: 35,800 تومان
صفحات انگلیسی : 27
صفحات فارسی : 25
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی : 23
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 43,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 22
صفحات فارسی : 26
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 35,800 تومان
صفحات انگلیسی : 21
صفحات فارسی : 26
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 3
صفحات فارسی : 5
مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 24
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 23,800 تومان
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 14