تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته حسابرسی

لیست مقالات ترجمه شده رشته حسابرسی

مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 17
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 46
صفحات فارسی : 32
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 26
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 17
صفحات فارسی : 28
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 22
صفحات فارسی : 27
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 21
صفحات فارسی : 24
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 26
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 32
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 26
صفحات فارسی : 43
مبلغ: 26,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 23
صفحات فارسی : 49
مبلغ: 18,800 تومان
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 19,800 تومان
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 14