تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته حسابداری مالی

لیست مقالات ترجمه شده رشته حسابداری مالی

مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 41
مبلغ: 37,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 26
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 51
صفحات فارسی : 53
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 29
صفحات فارسی : 43
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 6
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 7
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 34
صفحات فارسی : 39
مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 17
صفحات فارسی : 40
مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 17
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی : 22
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 52
صفحات فارسی : 43
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 25
مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 10