تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته حالت جامد

لیست مقالات ترجمه شده رشته حالت جامد

مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی : 31
صفحات فارسی : 52
مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 1999
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 7
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 8
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 3
صفحات فارسی : 8