تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته جوشکاری برق

لیست مقالات ترجمه شده رشته جوشکاری برق

مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 23
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 19