تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته تربیت بدنی

لیست مقالات ترجمه شده رشته تربیت بدنی

مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 17
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 15