تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته برنامه نویسی کامپیوتر

لیست مقالات ترجمه شده رشته برنامه نویسی کامپیوتر

مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 16 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 19
صفحات فارسی : 33
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 1999
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 33
مبلغ: 37,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 31
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 32
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 5
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 16