تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته اپتوالکترونیک

لیست مقالات ترجمه شده رشته اپتوالکترونیک

مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 23
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 37,800 تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی : 28
صفحات فارسی : 30
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 8
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 8
مبلغ: 11,800 تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 10