تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته اقتصاد انرژی

لیست مقالات ترجمه شده رشته اقتصاد انرژی

مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 20