تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته ادبیات

لیست مقالات ترجمه شده رشته ادبیات

مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 18
صفحات فارسی : 23 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
مبلغ: 27,800 تومان
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 23,800 تومان
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 18