تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته آلودگی هوا

لیست مقالات ترجمه شده رشته آلودگی هوا

مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 17
صفحات فارسی : 36
مبلغ: 37,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 38
صفحات فارسی : 28
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 5
مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 37,800 تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 25
مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 10