تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته بازرگانی بین الملل

لیست مقالات ترجمه شده رشته بازرگانی بین الملل

مبلغ: 11,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 3
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 26
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 27
صفحات فارسی : 31
مبلغ: 12,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 43,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 32
مبلغ: 15,800 تومان
صفحات انگلیسی : 18
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 9,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 7
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 25
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 25
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 23