تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته بازاریابی بین المللی

لیست مقالات ترجمه شده رشته بازاریابی بین المللی

مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 43,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 32
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 37,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 24
مبلغ: 37,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 23
مبلغ: 23,800 تومان
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 8