مقالات ترجمه شده ارزان مکانیک

خرید مقالات ترجمه شده ارزان رشته مکانیک
ترجمه مقاله برآورد شارژ-هوای سیلندر برای عملیات پیشرفته سوپاپ ورودی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله برآورد شارژ-هوای سیلندر برای عملیات پیشرفته سوپاپ ورودی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله عدم قطعیت ها در سیستم های تعلیق وسایل نقلیه جاده ای - نشریه الزویر

ترجمه مقاله عدم قطعیت ها در سیستم های تعلیق وسایل نقلیه جاده ای - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله آینده ملاحظات اولیه معدنکاوی برای نیروگاه های ذخیره پمپی زیرزمینی

ترجمه مقاله آینده ملاحظات اولیه معدنکاوی برای نیروگاه های ذخیره پمپی زیرزمینی

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله روش واحد برای بهبود کارایی مصرف انرژی حرارتی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله روش واحد برای بهبود کارایی مصرف انرژی حرارتی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 47
ترجمه مقاله ابزارهای محاسباتی آنلاین برای تشخیص خطای ماشین القایی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ابزارهای محاسباتی آنلاین برای تشخیص خطای ماشین القایی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله تعیین آزمایشی ویسکوزیته محیط (سیال) ماشینکاری جریان ساینده

ترجمه مقاله تعیین آزمایشی ویسکوزیته محیط (سیال) ماشینکاری جریان ساینده

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله مطالعه تاثیر هندسه بیدهای کششی بر روی شکل پذیری فلنج کششی

ترجمه مقاله مطالعه تاثیر هندسه بیدهای کششی بر روی شکل پذیری فلنج کششی

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 13