تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته آمار اقتصادی و اجتماعی

لیست مقالات ترجمه شده رشته آمار اقتصادی و اجتماعی

مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 9