تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته برنامه ریزی سیستم های اقتصادی

لیست مقالات ترجمه شده رشته برنامه ریزی سیستم های اقتصادی

مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 17
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 1980
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی : 17
صفحات فارسی : 47
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 23
صفحات فارسی : 27
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 17
صفحات فارسی : 40
مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی : 39
صفحات فارسی : 23
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 35