تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته عمران گرایش مهندسی و مدیریت منابع آب

لیست مقالات ترجمه شده رشته عمران گرایش مهندسی و مدیریت منابع آب

مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 22 (4 صفحه رفرنس انگلیسی)
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 16 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
مبلغ: 37,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 17 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 17 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 24
صفحات فارسی : 50
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 24
مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 25
صفحات فارسی : 31
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 24