پیش نویس سری f

ترجمه مقاله تصمیم گیری یکپارچه برای مدیریت هدایت زمینی هواپیما

ترجمه مقاله تصمیم گیری یکپارچه برای مدیریت هدایت زمینی هواپیما

  • مبلغ: ۹,۸۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله الگوریتم بهینه سازی در طرح شبکه ای راکتور آب جوشان (BWR)

ترجمه مقاله الگوریتم بهینه سازی در طرح شبکه ای راکتور آب جوشان (BWR)

  • مبلغ: ۹,۸۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 40
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله کاربرد کانی شناسی شاخص سنگین در اکتشاف کانی

ترجمه مقاله کاربرد کانی شناسی شاخص سنگین در اکتشاف کانی

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله پدیداری و پایداری مقاومت فشار بالا در پاتوژن های غذایی مختلف

ترجمه مقاله پدیداری و پایداری مقاومت فشار بالا در پاتوژن های غذایی مختلف

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله حمایت از آموزش رشته فرش بافی درمدارس برتر

ترجمه مقاله حمایت از آموزش رشته فرش بافی درمدارس برتر

  • مبلغ: ۹,۸۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله اثربخشی معلم تربیت بدنی در زمینه بهداشت عمومی - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله اثربخشی معلم تربیت بدنی در زمینه بهداشت عمومی - نشریه تیلور و فرانسیس

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 20