تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

دانلود مقالات ترجمه شده

لیست کل مقالات ترجمه شده انگلیسی به فارسی

مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 1998
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 1995
صفحات انگلیسی : 19
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 29,800 تومان
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 8
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 8
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 8
مبلغ: 57,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 23
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 37,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 29
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 17