تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته منابع انسانی و روابط کار

لیست مقالات ترجمه شده رشته منابع انسانی و روابط کار

مبلغ: 10,800 تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی : 3
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 10,800 تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 7
مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 13,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 13,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی : 25
صفحات فارسی : 37
مبلغ: 11,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 3
صفحات فارسی : 7
مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 12,800 تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 7
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 8
مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 30
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 28