تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته مخابرات امن و رمزنگاری

لیست مقالات ترجمه شده رشته مخابرات امن و رمزنگاری

مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی : 20
صفحات فارسی : 63
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 57,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 23
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 16