تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته ریز کرم شناسی (نماتد شناسی)

لیست مقالات ترجمه شده رشته ریز کرم شناسی (نماتد شناسی)

مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 1996
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 1999
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 14