تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته رادیولوژی دامپزشکی

لیست مقالات ترجمه شده رشته رادیولوژی دامپزشکی

مبلغ: 37,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 1998
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 8