تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته بازرسی جوش اسکلت فلزی

لیست مقالات ترجمه شده رشته بازرسی جوش اسکلت فلزی

مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 23
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 26
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 19