تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته استراتژی های توسعه صنعتی

لیست مقالات ترجمه شده رشته استراتژی های توسعه صنعتی

مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 41
مبلغ: 37,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 26
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی : 17
صفحات فارسی : 47
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 43
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 23
صفحات فارسی : 29
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 21