تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته جراحی ارتوپدی یا استخوان پزشکی

مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 17 (شامل 1 صفحه رفرنس انگلیسی)
مبلغ: 10,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 13,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 2
صفحات فارسی : 4
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 7
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 15