دانلود رایگان جزوات خلاصه حیطه عمومی و اختصاصی آموزش و پرورش

درسنامه و جزوه های خلاصه شده حیطه عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

بخش 1: تاریخ و فرهنگ تمدن

دانلود رایگان جزوه خلاصه خدمات متقابل ایران و اسلام

جزوه خلاصه خدمات متقابل ایران و اسلام

دانلود رایگان نکات مهم خدمات متقابل ایران و اسلام

نکات مهم خدمات متقابل ایران و اسلام

دانلود رایگان جزوه خلاصه خدمات متقابل اسلام و ایران 14 صفحه ای

خلاصه خدمات متقابل اسلام و ایران 14 صفحه

دانلود رایگان جزوه خلاصه خدمات متقابل اسلام و ایران 24 صفحه ای

خلاصه خدمات متقابل اسلام و ایران 24 صفحه

دانلود رایگان جزوه خلاصه صعود چهل ساله

جزوه خلاصه صعود چهل ساله

دانلود رایگان نکات مهم صعود چهل ساله

نکات مهم صعود چهل ساله

دانلود رایگان جزوه خلاصه توسعه و مبانی تمدن غرب نوشته سید مرتضی آوینی با فرمت pdf

جزوه خلاصه توسعه و مبانی تمدن غرب

دانلود رایگان فایل نکات مهم توسعه و مبانی تمدن غرب نوشته سید مرتضی آوینی

نکات مهم توسعه و مبانی تمدن غرب

بخش 2: تعلیم و تربیت اسلامی

دانلود رایگان جزوه خلاصه بخش 2 مبانی نظری تحول بنیادین تعلیم و تربیت:

جزوه خلاصه بخش 2 مبانی نظری تحول بنیادین تعلیم و تربیت

دانلود رایگان جزوه نکات مهم بخش 2 مبانی نظری تحول بنیادین تعلیم و تربیت:

نکات مهم بخش 2 مبانی نظری تحول بنیادین تعلیم و تربیت

دانلود رایگان جزوه خلاصه مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده توسط دکتر صادق زاده (توجه! بخش اعلام شده در منابع استخدام آموزش و پرورش: بخش دوم مبانی، قسمت های: چیستی، چرایی و چگونگی تربیت رسمی-عمومی)

خلاصه مبانی تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت

دانلود رایگان جزوه خلاصه از کتاب تعلیم و تربیت در اسلام نوشته شهید مرتضی مطهری با فرمت pdf

جزوه خلاصه تعلیم و تربیت در اسلام مطهری

دانلود رایگان فایل نکات مهم تعلیم و تربیت در اسلام نوشته شهید مرتضی مطهری

نکات مهم تعلیم و تربیت در اسلام مطهری

دانلود رایگان چکیده کتاب تعلیم و تربیت در اسلام اثر استاد شهید مرتضی مطهری به کوشش نبوی با فرمت pdf

خلاصه تعلیم و تربیت در اسلام اثر مطهری (نبوی)

بخش 3: معارف و اندیشه های انقلابی اسلامی

دانلود رایگان جزوه خلاصه بخش اول طرح کلی اندیشه اسلامی

جزوه خلاصه بخش 1 طرح کلی اندیشه اسلامی

دانلود رایگان جزوه نکات مهم بخش اول طرح کلی اندیشه اسلامی

نکات مهم بخش 1 طرح کلی اندیشه اسلامی

دانلود رایگان جزوه خلاصه همرزمان حسین (ع)

جزوه خلاصه همرزمان حسین

دانلود رایگان جزوه نکات کلیدی و مهم همرزمان حسین (ع)

نکات مهم همرزمان حسین

بخش 4: دانش سیاسی، اجتماعی و حقوق اساسی

دانلود رایگان جزوه خلاصه 20 صفحه ای وصیت نامه الهی سیاسی حضرت امام خمینی (ره)

جزوه خلاصه 20 صفحه وصیت نامه امام خمینی

دانلود رایگان جزوه خلاصه 10 صفحه ای وصیت نامه الهی سیاسی حضرت امام خمینی (ره)

جزوه خلاصه 10 صفحه وصیت نامه امام خمینی

دانلود رایگان نکات مهم وصیت نامه الهی سیاسی حضرت امام خمینی (ره)

نکات مهم وصیت نامه امام خمینی

دانلود رایگان فایل نمودار موضوعی وصیت نامه الهی سیاسی حضرت امام خمینی (ره)

نمودار موضوعی وصیت نامه امام خمینی (ره)


درسنامه و جزوه های خلاصه شده حیطه اختصاصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

بخش 1: اسناد و قوانین بالا دستی آموزش و پرورش

دانلود رایگان جزوه خلاصه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

جزوه خلاصه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

دانلود رایگان جزوه نکات مهم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

نکات مهم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

دانلود رایگان جزوه خلاصه آیین نامه اجرایی مدارس

جزوه خلاصه آیین نامه اجرایی مدارس

دانلود رایگان نکات مهم آیین نامه اجرایی مدارس

نکات مهم آیین نامه اجرایی مدارس

بخش 2: روانشناسی تربیتی

دانلود رایگان جزوه خلاصه مسئولیت و سازندگی نوشته علی صفایی حائری

جزوه خلاصه مسئولیت و سازندگی

دانلود رایگان نکات مهم مسئولیت و سازندگی نوشته علی صفایی حائری

نکات مهم مسئولیت و سازندگی

دانلود رایگان چکیده کتاب “مسئولیت و سازندگی جلد 1 ” اثر علی صفائی حائری به کوشش دکتر دستمالچی با فرمت pdf

جزوه خلاصه مسئولیت و سازندگی جلد 1

بخش 3: سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی

دانلود رایگان جزوه خلاصه راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی

جزوه خلاصه راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی

دانلود رایگان نکات مهم راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی

نکات مهم راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی

خروج از نسخه موبایل