تلفن: 04142273781

دانلود رایگان مقالات انگلیسی مدیریت

مبلغ: 30,800 تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی : 21
صفحات فارسی : 24
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 30,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 26,800 تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 26,800 تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 21
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : ترجمه نشده
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 21
صفحات فارسی : 33
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 13