تلفن: 04142273781

سوالات استخدامی شرکت نفت

سوالات استخدامی تخصصی مهندسی برق قدرت شرکت نفت

گروه آموزشی فروشگاه اینترنتی ایران عرضه اقدام به ارائه بسته ای جدید برای آشنایی با آزمون استخدامی نفت در رشته مهندسی برق قدرت نموده است، که این مجموعه حاوی عین سوالات عمومی رشته مهندسی برق قدرت سالهای قبل برگزار شده در آزمون استخدامی شرکت نفت میباشد. کارشناسان ما بر این باورند که این مجموعه عاملی مهم برای آمادگی شما در این آزمون بوده و قدمی مهم برای موفقیت در آن خواهد بود.

این مجموعه شامل دفترچه آزمون عمومی و تخصصی رشته شغلی برق قدرت شرکت نفت در سال ۱۳۸۳ می باشد. مزیتی که خرید این مجموعه از فروشگاه ایران عرضه برای مشتریان خود دارد تکیه محتوای سوالات بر آزمون های قبل شرکت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفت و گاز و عدم استفاده از هر گونه سوالات تألیفی و گردآوری شده می باشد.

مبلغ: 5,300 تومان

دانلود سوالات استخدامی عمومی مبانی کامپیوتر برای شرکت نفت

گروه آموزشی فروشگاه اینترنتی ایران عرضه اقدام به ارائه بسته ای جدید برای آشنایی با آزمون استخدامی نفت ویژه رشته کامپیوتر نموده است، که این مجموعه حاوی عین سوالات عمومی مبانی کامپیوتر سالهای قبل برگزار شده در آزمون استخدامی شرکت نفت میباشد. کارشناسان ما بر این باورند که این مجموعه عاملی مهم برای آمادگی شما در این آزمون بوده و قدمی مهم برای موفقیت در آن خواهد بود.

این بسته شامل مجموعه سوالات درس مبانی کامپیوتر آزمون استخدامی شرکت نفت در سال ۸۵-۸۴-۸۳-۱۳۸۲ می باشد. این مجموعه همراه با پاسخنامه ی آنها قابل استفاده برای مقاطع کاردانی و کارشناسی می باشد. مزیتی که خرید این مجموعه از فروشگاه ایران عرضه برای مشتریان خود دارد تکیه محتوای سوالات بر آزمون های قبل شرکت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفت و گاز و عدم استفاده از هر گونه سوالات تألیفی و گردآوری شده می باشد.

مبلغ: 5,300 تومان

دانلود سوالات استخدامی تخصصی انتقال حرارت شرکت نفت

گروه آموزشی فروشگاه اینترنتی ایران عرضه اقدام به ارائه بسته ای جدید برای آشنایی با آزمون استخدامی نفت ویژه رشته انتقال حرارت نموده است، که این مجموعه حاوی عین سوالات عمومی انتقال حرارت سالهای قبل برگزار شده در آزمون استخدامی شرکت نفت میباشد. کارشناسان ما بر این باورند که این مجموعه عاملی مهم برای آمادگی شما در این آزمون بوده و قدمی مهم برای موفقیت در آن خواهد بود.

سوالات تخصصی آزمون استخدامی شرکت نفت (انتقال حرارت) : این بسته شامل مجموعه سوالات تخصصی درس انقال حرارت آزمون استخدامی شرکت نفت در سال ۸۵-۸۴-۸۳-۱۳۸۲ می باشد . این مجموعه همراه با پاسخنامه ی آنها قابل استفاده برای مقاطع کاردانی و کارشناسی می باشد. مزیتی که خرید این مجموعه از فروشگاه ایران عرضه برای مشتریان خود دارد، محتوای سوالات بر آزمون های قبل شرکت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفت و گاز و عدم استفاده از هر گونه سوالات تألیفی و گردآوری شده می باشد.

مبلغ: 5,300 تومان

دانلود سوالات استخدامی زبان انگلیسی شرکت نفت

گروه آموزشی فروشگاه اینترنتی ایران عرضه اقدام به ارائه بسته ای جدید برای آشنایی با آزمون استخدامی نفت ویژه رشته زبان انگلیسی نموده است، که این مجموعه حاوی عین سوالات عمومی زبان انگلیسی سالهای قبل برگزار شده در آزمون استخدامی شرکت نفت میباشد. کارشناسان ما بر این باورند که این مجموعه عاملی مهم برای آمادگی شما در این آزمون بوده و قدمی مهم برای موفقیت در آن خواهد بود.

این بسته شامل مجموعه سوالات درس زبان انگلیسی آزمون استخدامی شرکت نفت در سال ۸۵-۸۴-۸۳-۱۳۸۲ در مقطع کاردانی و کارشناسی می باشد . این مجموعه همراه با پاسخنامه ی آنها قابل استفاده برای مقاطع کاردانی و کارشناسی می باشد. مزیتی که خرید این مجموعه از فروشگاه ایران عرضه برای مشتریان خود دارد تکیه محتوای سوالات بر آزمون های قبل شرکت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفت و گاز و عدم استفاده از هر گونه سوالات تألیفی و گردآوری شده می باشد.

مبلغ: 5,300 تومان

دانلود سوالات استخدامی تخصصی مکانیک سیالات شرکت نفت

گروه آموزشی فروشگاه اینترنتی ایران عرضه اقدام به ارائه بسته ای جدید برای آشنایی با آزمون استخدامی نفت در رشته مکانیک سیالات نموده است، که این مجموعه حاوی عین سوالات عمومی مکانیک سیالات سالهای قبل برگزار شده در آزمون استخدامی شرکت نفت میباشد. کارشناسان ما بر این باورند که این مجموعه عاملی مهم برای آمادگی شما در این آزمون بوده و قدمی مهم برای موفقیت در آن خواهد بود.

نمونه سوالات آزمون استخدامی شرکت نفت (مکانیک سیالات) : این بسته شامل مجموعه سوالات مکانیک سیالات آزمون استخدامی شرکت نفت در سال ۸۵-۸۴-۸۳-۱۳۸۲ می باشد. این مجموعه همراه با پاسخنامه ی آنها قابل استفاده برای مقاطع کاردانی و کارشناسی می باشد. مزیتی که خرید این مجموعه از فروشگاه ایران عرضه برای مشتریان خود دارد تکیه محتوای سوالات بر آزمون های قبل شرکت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفت و گاز و عدم استفاده از هر گونه سوالات تألیفی و گردآوری شده می باشد.

مبلغ: 5,300 تومان

سوالات استخدامی تخصصی رشته موازنه مواد و انرژی شرکت نفت

گروه آموزشی فروشگاه اینترنتی ایران عرضه اقدام به ارائه بسته ای جدید برای آشنایی با آزمون استخدامی نفت در رشته موازنه مواد و انرژی نموده است، که این مجموعه حاوی عین سوالات عمومی رشته موازنه مواد و انرژی سالهای قبل برگزار شده در آزمون استخدامی شرکت نفت میباشد. کارشناسان ما بر این باورند که این مجموعه عاملی مهم برای آمادگی شما در این آزمون بوده و قدمی مهم برای موفقیت در آن خواهد بود.

این بسته شامل مجموعه سوالات درس موازنه مواد و انرژی آزمون استخدامی شرکت نفت در سال ۸۵-۸۴-۸۳-۱۳۸۲ می باشد. این مجموعه همراه با پاسخنامه ی آنها قابل استفاده برای مقطع کاردانی می باشد. مزیتی که خرید این مجموعه از فروشگاه ایران عرضه برای مشتریان خود دارد تکیه محتوای سوالات بر آزمون های قبل شرکت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفت و گاز و عدم استفاده از هر گونه سوالات تألیفی و گردآوری شده می باشد.

مبلغ: 5,300 تومان

سوالات استخدامی تخصصی شرکت نفت – ترمودینامیک

گروه آموزشی فروشگاه اینترنتی ایران عرضه اقدام به ارائه بسته ای جدید برای آشنایی با آزمون استخدامی نفت در رشته ترمودینامیک نموده است، که این مجموعه حاوی عین سوالات ترمودینامیک سالهای قبل برگزار شده در آزمون استخدامی شرکت نفت میباشد. کارشناسان ما بر این باورند که این مجموعه عاملی مهم برای آمادگی شما در این آزمون بوده و قدمی مهم برای موفقیت در آن خواهد بود.

این بسته شامل مجموعه سوالات درس ترمودینامیک آزمون استخدامی شرکت نفت در سال ۸۵-۸۴-۸۳-۱۳۸۲ می باشد . این مجموعه همراه با پاسخنامه ی آنها قابل استفاده برای مقاطع کاردانی و کارشناسی می باشد. مزیتی که خرید این مجموعه از فروشگاه ایران عرضه برای مشتریان خود دارد تکیه محتوای سوالات بر آزمون های قبل شرکت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفت و گاز و عدم استفاده از هر گونه سوالات تألیفی و گردآوری شده می باشد.

مبلغ: 5,300 تومان

دانلود سوالات استخدامی تخصصی شیمی شرکت نفت

گروه آموزشی فروشگاه اینترنتی ایران عرضه اقدام به ارائه بسته ای جدید برای آشنایی با آزمون استخدامی نفت ویژه رشته شیمی نموده است، که این مجموعه حاوی عین سوالات عمومی رشته شیمی سالهای قبل برگزار شده در آزمون استخدامی شرکت نفت میباشد. کارشناسان ما بر این باورند که این مجموعه عاملی مهم برای آمادگی شما در این آزمون بوده و قدمی مهم برای موفقیت در آن خواهد بود.

سوالات تخصصی آزمون استخدامی شرکت نفت – شیمی (عمومی، آلی، تجزیه، تجزیه دستگاهی) : این بسته شامل مجموعه سوالات درس شیمی آزمون استخدامی شرکت نفت در مقطع کاردانی و کارشناسی سال ۸۵-۸۴-۸۳-۱۳۸۲ می باشد . این مجموعه همراه با پاسخنامه ی آنها قابل استفاده برای مقاطع کاردانی و کارشناسی می باشد. مزیتی که خرید این مجموعه از فروشگاه ایران عرضه برای مشتریان خود دارد تکیه محتوای سوالات بر آزمون های قبل شرکت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفت و گاز و عدم استفاده از هر گونه سوالات تألیفی و گردآوری شده می باشد.

مبلغ: 5,300 تومان

دفترچه سوالات استخدامی تخصصی رشته نرم افزار کامپیوتر شرکت نفت

گروه آموزشی فروشگاه اینترنتی ایران عرضه اقدام به ارائه بسته ای جدید برای آشنایی با آزمون استخدامی نفت در زمینه سوالات عمومی و تخصصی نرم افزار نموده است، که این مجموعه حاوی عین سوالات مهندسی نرم افزار سالهای قبل برگزار شده در آزمون استخدامی شرکت نفت میباشد. کارشناسان ما بر این باورند که این مجموعه عاملی مهم برای آمادگی شما در این آزمون بوده و قدمی مهم برای موفقیت در آن خواهد بود.

دفترچه سوالات استخدامی شرکت نفت (نرم افزار): این مجموعه شامل دفترچه آزمون عمومی و تخصصی رشته شغلی مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) شرکت نفت در سال ۱۳۸۳ می باشد. مزیتی که خرید این مجموعه از فروشگاه ایران عرضه برای مشتریان خود دارد تکیه محتوای سوالات بر آزمون های قبل شرکت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و عدم استفاده از هر گونه سوالات تألیفی و گردآوری شده می باشد.

مبلغ: 5,300 تومان

سوالات تخصصی شرکت نفت رشته شیمی طراحی فرآیندها

گروه آموزشی فروشگاه اینترنتی ایران عرضه اقدام به ارائه بسته ای جدید برای آشنایی با آزمون استخدامی نفت در رشته کارشناسی ارشد شیمی نموده است، که این مجموعه حاوی عین سوالات کارشناسی ارشد شیمی سالهای قبل برگزار شده در آزمون استخدامی شرکت نفت میباشد. کارشناسان ما بر این باورند که این مجموعه عاملی مهم برای آمادگی شما در این آزمون بوده و قدمی مهم برای موفقیت در آن خواهد بود.

دفترچه سوالات استخدامی شرکت نفت-شیمی ( طراحی فرآیندها): این مجموعه شامل دفترچه آزمون عمومی و تخصصی رشته شغلی مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی ارشد شرکت نفت در سال ۱۳۸۳ می باشد. مزیتی که خرید این مجموعه از فروشگاه ایران عرضه برای مشتریان خود دارد تکیه محتوای سوالات بر آزمون های قبل شرکت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفت و گاز و عدم استفاده از هر گونه سوالات تألیفی و گردآوری شده می باشد.

مبلغ: 5,300 تومان

دانلود نمونه سوالات استخدامی تخصصی مهندسی برق کنترل شرکت نفت

گروه آموزشی فروشگاه اینترنتی ایران عرضه اقدام به ارائه بسته ای جدید برای آشنایی با آزمون استخدامی نفت در رشته مهندسی برق کنترل نموده است، که این مجموعه حاوی عین سوالات رشته مهندسی برق کنترل سالهای قبل برگزار شده در آزمون استخدامی شرکت نفت میباشد. کارشناسان ما بر این باورند که این مجموعه عاملی مهم برای آمادگی شما در این آزمون بوده و قدمی مهم برای موفقیت در آن خواهد بود.

دفترچه سوالات استخدامی شرکت نفت (کنترل): این مجموعه شامل دفترچه آزمون عمومی و تخصصی رشته شغلی برق (کنترل) شرکت نفت در سال ۱۳۸۳ می باشد. مزیتی که خرید این مجموعه از فروشگاه ایران عرضه برای مشتریان خود دارد تکیه محتوای سوالات بر آزمون های قبل شرکت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفت و عدم استفاده از هر گونه سوالات تألیفی و گردآوری شده می باشد.

مبلغ: 5,300 تومان

نمونه سوالات تخصصی مهندسی برق و الکترونیک شرکت نفت

گروه آموزشی فروشگاه اینترنتی ایران عرضه اقدام به ارائه بسته ای جدید برای آشنایی با آزمون استخدامی نفت در رشته مهندسی برق (الکترونیک) نموده است، که این مجموعه حاوی عین سوالات رشته مهندسی برق (الکترونیک) سالهای قبل برگزار شده در آزمون استخدامی شرکت نفت میباشد. کارشناسان ما بر این باورند که این مجموعه عاملی مهم برای آمادگی شما در این آزمون بوده و قدمی مهم برای موفقیت در آن خواهد بود.

دفترچه سوالات استخدامی شرکت نفت رشته برق(الکترونیک): این مجموعه شامل دفترچه آزمون عمومی و تخصصی رشته شغلی برق (الکترونیک) شرکت نفت در سال ۱۳۸۳ می باشد. مزیتی که خرید این مجموعه از فروشگاه ایران عرضه برای مشتریان خود دارد تکیه محتوای سوالات بر آزمون های قبل شرکت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفت و عدم استفاده از هر گونه سوالات تألیفی و گردآوری شده می باشد.

مبلغ: 5,300 تومان

دانلود سوالات استخدامی کارشناس مدیریت بازرگانی شرکت نفت

گروه آموزشی فروشگاه اینترنتی ایران عرضه اقدام به ارائه بسته ای جدید برای آشنایی با آزمون استخدامی نفت ویژه رشته کامپیوتر نموده است، که این مجموعه حاوی عین سوالات عمومی مبانی کامپیوتر سالهای قبل برگزار شده در آزمون استخدامی شرکت نفت میباشد. کارشناسان ما بر این باورند که این مجموعه عاملی مهم برای آمادگی شما در این آزمون بوده و قدمی مهم برای موفقیت در آن خواهد بود.

دفترچه سوالات استخدامی شرکت نفت (مدیریت بازرگانی): این مجموعه شامل دفترچه آزمون عمومی و تخصصی رشته شغلی مدیریت بازرگانی شرکت نفت در سال ۱۳۸۳ می باشد. مزیتی که خرید این مجموعه از فروشگاه ایران عرضه برای مشتریان خود دارد تکیه محتوای سوالات بر آزمون های قبل شرکت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفت و عدم استفاده از هر گونه سوالات تألیفی و گردآوری شده می باشد.

مبلغ: 5,300 تومان

دانلود نمونه سوالات استخدامی تخصصی مدیریت دولتی شرکت نفت

گروه آموزشی فروشگاه اینترنتی ایران عرضه اقدام به ارائه بسته ای جدید برای آشنایی با آزمون استخدامی نفت ویژه رشته مدیریت دولتی نموده است، که این مجموعه حاوی عین سوالات مدیریت دولتی سالهای قبل برگزار شده در آزمون استخدامی شرکت نفت میباشد. کارشناسان ما بر این باورند که این مجموعه عاملی مهم برای آمادگی شما در این آزمون بوده و قدمی مهم برای موفقیت در آن خواهد بود.

دفترچه سوالات استخدامی شرکت نفت رشته مدیریت دولتی: این مجموعه شامل دفترچه آزمون عمومی و تخصصی رشته شغلی مدیریت دولتی شرکت نفت در سال ۱۳۸۳ می باشد. مزیتی که خرید این مجموعه از فروشگاه ایران عرضه برای مشتریان خود دارد تکیه محتوای سوالات بر آزمون های قبل شرکت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفت و عدم استفاده از هر گونه سوالات تألیفی و گردآوری شده می باشد.

مبلغ: 5,300 تومان

سوالات استخدامی تخصصی علوم ارتباطات اجتماعی (روابط عمومی) شرکت نفت

گروه آموزشی فروشگاه اینترنتی ایران عرضه اقدام به ارائه بسته ای جدید برای آشنایی با آزمون استخدامی نفت در رشته علوم ارتباطات اجتماعی نموده است، که این مجموعه حاوی عین سوالات علوم ارتباطات اجتماعی سالهای قبل برگزار شده در آزمون استخدامی شرکت نفت میباشد. کارشناسان ما بر این باورند که این مجموعه عاملی مهم برای آمادگی شما در این آزمون بوده و قدمی مهم برای موفقیت در آن خواهد بود.

دفترچه سوالات استخدامی شرکت نفت – رشته علوم ارتباطات اجتماعی (روابط عمومی) : این مجموعه شامل دفترچه آزمون عمومی و تخصصی رشته شغلی روابط عمومی شرکت نفت در سال ۱۳۸۳ می باشد.مزیتی که خرید این مجموعه از فروشگاه ایران عرضه برای مشتریان خود دارد تکیه محتوای سوالات بر آزمون های قبل شرکت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفت و عدم استفاده از هر گونه سوالات تألیفی و گردآوری شده می باشد.

مبلغ: 5,300 تومان