تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

دانلود ترجمه مقاله مدیریت 2017

مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 34
مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 34
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 27
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 17