تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته مهندسی تکنولوژی فرماندهی و کنترل هوایی

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی تکنولوژی فرماندهی و کنترل هوایی

مبلغ: 15,800 تومان
صفحات انگلیسی : 2
صفحات فارسی : 4
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 36
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 1999
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی : 19
صفحات فارسی : 27