تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته پاتولوژی یا آسیب شناسی دامپزشکی

لیست مقالات ترجمه شده رشته پاتولوژی یا آسیب شناسی دامپزشکی

مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 6
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 18