تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته مهندسی برق گرایش مکاترونیک

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی برق گرایش مکاترونیک

مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 28
مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 13,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 12,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 9,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 7